മോഷ്ടാക്കള്‍ വരേണ്ട; വണ്ടിക്ക് ഹാന്‍ഡ്‌ബ്രേക്കുണ്ട് ..

വാഹനമോഷണം തടയാനുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് എന്ജിനിയറിങ് വിദ്യാര്ഥികള് രൂപം നല്കി. അടൂര് ശ്രീനാരായണ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ അവസാ...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/youth/campus-pick/vehic...