അടൂർ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം

അടൂർ:കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൗശൽ വികാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അടൂർ ശ്രീ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ...

Read more at: http://localnews.manoramaonline.com/pathanamthitta...